Gabby – Jazyková škola Žilina

Cambridge skúšky Žilina

Príprava a vykonanie Cambridge skúšok

Jazyková škola Gabby, ako skúšobné stredisko registruje študentov na skúšky Cambridge.
Cambrigde v oblasti General English je možné vykonať v piatich stupňoch. Najčastejšie sú vykonávané Cambridge skúšky stupňa FCE (First Certificate in English) a CAE (Certificate in Advanced English). Nižšie stupne KET (Key English Test) a PET (Preliminary English Test) sú určené pre deti a mládež. Stupeň CPE (Certificate of Proficiency in English) je náročný. Určený pre študentov, ktorých znalosť angličtiny je na takej vysokej úrovni, že bežne nepotrebujú dokladovať jej znalosť. Najčastejšie v Žiline vykonávané Cambrigde skúšky sú FCE a CAE.

Na aký stupeň sa mám prihlásiť?

Každému záujemcovi o vykonanie Cambridge skúšky odporúčame vykonať vstupný test Jazykovej školy Gabby. Test vyplňte celý od najnižšej úrovne po najvyššiu. Výsledok testu odošlite a test bude ešte raz analyzovaný a spätne Vám e-mailom pošleme odporúčanie. Vstupný test Vám určí stupeň Cambridge skúšky.

Akú mám istotu, že Cambridge certifikát získam?

Ak sa prihlásite na prípravný kurz na Cambridge skúšku v priebehu prvých stretnutí vypracujete písomnú časť Cambridge skúšky. Lektor, ktorý vykonáva skúšky posúdi Váš ústny prejav a dá Vám odporúčanie prihlásiť sa na skúšku. Podľa našich skúseností v prípade odporúčania absolvovať skúšku a Vášho zodpoveného štúdia bude vykonanie Cambridge skúšky po konci prípravného kurzu úspešné. Na skúšku sa prihlasujete po vykonaní skúšky na nečisto.

Čo mám robiť, keď vstupný test vyhodnotil moje znalosti ako nedostatočné pre prihlásenie sa na Cambridge skúšku?

Situáciu konzultujte s kanceláriou Jazykovej školy Gabby, ktorá ešte raz analyzuje Vaše znalosti. Pravdepodovne bude potrebné zlepšiť Vaše vedomosti navštevovaním kurzov všeobecnej angličtiny, ktorých cieľom je príprava študentom na budúce vykonanie Cambridge skúšok.
Keď Vás situácia nenúti, je lepšie zvýšiť svoje znalosti a získať lepšie hodnotenie zo skúšky.

Je potrebné navštevovať prípravný kurz pre vykonanie Cambridge skúšky?

Vykonať skúšku a získať Cambridge certifikát nie je podmienené navštevovaním prípravného kurzu pre Cambridge Exam. Vzhľadom na náročnosť skúšky a nutnosť poznania typov zadaní jednotlivých otázok odporúčame každému študentovi navštevovať aspoň jeden prípravný kurz pre Cambridge Exam. Študent získa istotu a zbaví sa nervozity na skúške. Poznaním typov zadaní v skúške získava čas a vyhne sa chybám z dôvodu zlého pochopenia zadania. Študent sa oboznámi s častými záľudnými otázkami na Cambridge skúškach, tým získa pár bodov k dobru. Nácvik ústnej časti s lektorom, ktorý má oprávnenie na skúšanie, Vám dá tiež veľa.

KET certifikát z angličtiny – Key English Test

Skúška je na úrovni A2 Spoločenského európskeho referenčného rámca Rady Európy. Je vhodná ako motivácia pre deti a dospievajúcich. Certifikát z angličtiny KET for Schools má rovnaký formát a rozsah ako KET, ale je tematicky prispôsobená skúsenostiam žiakov.

 • Reading / Čítanie s porozumením + Writing / Písaný prejav – 1 hodina a 10 minút
 • Listening / Počúvanie – približne 30 minút
 • Speaking / Hovorený prejav – približne 8-10 minút vo dvojici uchádzačov

PET certifikát – Cambridge certifikát na úrovni Intermediate

PET certifikát – Cambridge certifikát na úrovni IntermediateSkúška PET je určená pre kandidátov, ktorí majú za sebou približne 2 roky jazykového vzdelávania a sú na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Skúška je vhodná ako motivačný nástroj pre dospievajúcich alebo ako jazyková kvalifikácia pre recepčné, resp. nižší administratívny personál. Skúška PET for Schools je prispôsobená skúsenostiam žiakov základných škôl.

 • Reading / Čítanie s porozumením + Writing / Písaný prejav – 1 hodina a 30 minút
 • Listening / Počúvanie – približne 40 minút
 • Speaking / Hovorený prejav – približne 10-12 minút vo dvojici uchádzačov

FCE – certifikát FCE na úrovni Upper-Intermediate

FCE (First Certificate in English) je najrozšírenejšia zo všetkých skúšok Cambridge ESOL. Podľa Rady Európy zodpovedá FCE stupňu znalosti B2. Skúška je medzinárodne uznávaná a vyžadovaná v oblasti štúdia aj v praxi. Je vhodná pre študentov i pre pracujúcich a taktiež dopomohla mnohým nezamestnaným k získaniu zamestnania. FCE je skúška určená pre všetkých záujemcov, ktorí sú schopní používať každodennú angličtinu v hovorenej a písomnej forme na Upper-intermediate úrovni. Pozostáva zo speakingu, čítania, písania, gramatickej časti a počúvania.

 

Certifikát FCE je vystavovaný Cambridge English Language Assessment približne dva mesiace po absolvovaní skúšky. Dátum vystavenia je presne daný a určuje ho Cambridge English Language Assessment. O obdržaní certifikátu v našom skúškovom centre informujeme kandidátov emailom.

 • Reading / Čítanie s porozumením – 1 hodina
 • Writing / Písaný prejav – 1 hodina a 20 minút
 • Use of English / Jazyk v kontexte – 45 minút
 • Listening / Počúvanie – približne 40 minút
 • Speaking / Hovorený prejav – 14 minút

CAE certifikát – Certificate in Advanced English

Skúška je na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy. Na mnohých britských univerzitách je táto skúška nutnou vstupnou jazykovou požiadavkou.

 • Reading / Čítanie s porozumením – 1 hodina
 • Writing / Písaný prejav – 1 hodina a 30 minút
 • Use of English / Jazyk v kontexte – 1 hodina
 • Listening / Počúvanie – približne 45 minút
 • Speaking / Hovorený prejav – 15 minút

CPE – certifikát na úrovni Proficient

 • Reading / Čítanie s porozumením – 1 hodina 30 minút, úlohou je porozumieť významu anglického textu na úrovni slova, paragrafu a celého textu.
 • Writing / Písaný prejav – 2 hodiny, úlohou je napísať písomné útvary ako krátky príbeh, list, report alebo kompozícia, každý v rozsahu cca 300 — 350 slov.
 • Use of English / Jazyk v kontexte – 1 hodina 30 minút, testujú sa znalosti z gramatiky, slovnej zásoby a schopnosť sumarizácie informácií.
 • Listening / Počúvanie – približne 40 minút, testuje sa porozumenie rôznych typov nahrávok ako správy, prednášky, verejné oznámenia.
 • Speaking / Hovorený prejav – 19 minút, prebieha vo dvojici alebo trojici a testuje sa schopnosť zapojiť sa do rôznych typov interakcie so skúšajúcim, ďalším kandidátom a sebou samým

Certifikát FCE je vystavovaný Cambridge English Language Assessment približne dva mesiace po absolvovaní skúšky. Dátum vystavenia je presne daný a určuje ho Cambridge English Language Assessment. O obdržaní certifikátu v našom skúškovom centre informujeme kandidátov emailom.